Jaarverslag 2018

 

VOORWOORD

 

VIT-hulp bij mantelzorg is grotendeels afhankelijk van de samenwerking met gemeenten en de bijbehorende subsidies. Die bijdragen zijn geen vanzelfsprekendheid, eigenlijk nooit geweest. Maar steeds meer krijgen we te horen dat de bekostiging van wat inmiddels samengevat wordt als het sociale domein steeds ingewikkelder en moeizamer wordt. Bezuinigingen op de Wmo komen steeds dichterbij en raken daarmee ook de bijdragen aan instellingen als VIT. Wij begrijpen de moeizame keuzes die verantwoordelijke bestuurders moeten maken. En dat in een tijd waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau in uitstekend gedocumenteerde en beargumenteerde studies aandacht vraagt voor het belang van mantelzorg en waarschuwt voor overbelasting van mantelzorgers. In de Achterhoek speelt dit sterker dan elders in het land. Dit heeft te maken met de vergrijzing van de bevolking en het wegtrekken van jongeren richting grote steden, niet alleen die in de Randstad. Het verlenen van mantelzorg is geen vanzelfsprekendheid meer, ondanks de veelvuldige verwijzing van lokale politici naar het noaberschap, dat in de toenemende behoefte aan mantelzorg zou kunnen voorzien.

Steeds vaker ontvangt VIT signalen dat onvoldoende zorg op maat wordt geboden, zeker wanneer men is aangewezen op een verpleeghuisplaats, die echter niet voorhanden is vanwege een lange wachtlijst. Ook thuis kan niet altijd voldoende zorgkwaliteit worden geleverd. Wij maken ons, met de mantelzorgers, ernstig zorgen nu we steeds vaker zien dat er in élke schakel van de transmurale zorgketen stagnatie optreedt. Wanneer er niet tijdig voldoende zorg zowel kwantitatief als kwalitatief wordt geboden, heeft dit altijd direct forse gevolgen voor de mantelzorger. Intensivering van aandacht voor en goede ondersteuning van de mantelzorger moet hoog op de maatschappelijke agenda blijven staan.

VIT wil zich verder ontwikkelen tot een kennis- en expertisecentrum voor mantelzorg en mantelzorgondersteuning – samen met ruim 150 enthousiaste vrijwilligers en meer dan 10 goed opgeleide professionals. VIT als regionaal centrum wil een sterke en betrouwbare partner blijven  voor overheids- en zorgorganisaties bij het aanbieden van bewezen en innovatieve vormen van mantelzorgondersteuning in haar regio. Daarbij horen ook het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het inzetten van projecten als ‘De Kracht van Herinneringen’.

Tot slot wensen wij u veel plezier met het lezen van het jaarverslag. Voor uw reacties houden wij ons aanbevolen.

Lichtenvoorde, april 2019 

 

B.J.J. Rikhof
directeur

 


 

INHOUD

 

 • Het Graafschap College en mantelzorg   

 • JMZ Ambassadeurs

 • Erkenning en herkenning; Dag van de Mantelzorg

 • Ontsporing van mantelzorg

 • Mantelzorger én naaste met dementie; samen uit

 • Vrijwillige Zorg, belangrijker dan ooit

 • Vóór jonge mantelzorgers, dóór jonge mantelzorgers

 • Werk en mantelzorg combineren

 • 2018 in cijfers

 • VIT-hulp bij mantelzorg; de organisatie


 

HET GRAAFSCHAP COLLEGE EN MANTELZORG

 Met bijna 9.000 studenten en 800 werknemers is het Graafschap College met vestigingen in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk een groot regionaal opleidingscentrum (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs. Een plek waar statistisch gezien veel mantelzorgers te vinden zijn, zowel onder de studenten als onder de werknemers. Daarmee een plek waar aandacht voor deze doelgroep hoort te zijn. VIT heeft daarom regelmatig contact met het Graafschap College.

Mantelzorgpanel
Bij de opleiding Zorg en Welzijn is ook mantelzorg een onderwerp dat aan de orde komt. De toekomstige zorgprofessionals krijgen tenslotte veel te maken met deze naasten van de mensen die zorg nodig hebben. Om kennis te maken met de doelgroep organiseert het Graafschap College een zogenaamd ‘Collegetour’ waarbij VIT het mantelzorgpanel regelt en de gesprekken begeleidt. Leerlingen krijgen de gelegenheid om aan de aanwezige (ex)mantelzorgers vragen te stellen en ook aan de mantelzorgconsulent van VIT. De gesprekken die hieruit voortkomen bieden de studenten een goed inzicht in de problematiek van mantelzorgers.

Loopbaanplein
Sinds 2011 is het Loopbaanplein op het Graafschap College hét centrum als het gaat om vragen op het gebied van loopbaan, scholing en interne en externe begeleiding. Verschillende partijen werken hier samen aan de begeleiding van studenten. Ook externe partijen als overheden, bedrijven en instellingen zijn hierbij betrokken. Tijdens een bijeenkomst van het Zorg en Adviesteam (ZAT), decanen en trajectbegeleiders verzorgden VIT-hulp bij mantelzorg in samenwerking met Mantelzorg Zevenaar een workshop over het onderwerp jonge mantelzorgers. Het opgroeien met zorg kan één van de belemmeringen zijn voor jongeren bij hun studie en loopbaan. VIT vond vier (ex) jonge mantelzorgers bereid hieraan mee te werken. Na een presentatie over het onderwerp gingen de aanwezigen in groepen uiteen om met de jonge mantelzorgers in gesprek te gaan.

De verhalen van de mantelzorgers maakten veel indruk op de medewerkers van het Loopbaanplein. Er werd aangegeven dat dit onderwerp ook in de toekomst aandacht moet krijgen en in de individuele gesprekken met studenten moet worden meegenomen. Een simpele vraag als ‘Wat heb je nodig’ is helpend voor een jonge mantelzorger.

Informatie over mantelzorg is inmiddels beschikbaar op de website van het Graafschap College voor zowel studenten als medewerkers.

 


 

 
JMZ AMBASSADEURS

Het opgroeien met zorg waar de term jonge mantelzorger(jmz) aan refereert krijgt steeds meer aandacht. Zo staat VIT regelmatig voor een groep studenten, medewerkers Wmo of andere zorgprofessionals om hen te informeren over zaken waarmee kinderen en jongeren die opgroeien met zorg te maken hebben. Aandacht voor hen in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat op latere leeftijd problemen ontstaan.

Ervaringsdeskundigen
De inzet van ervaringsdeskundigen bij presentaties over het onderwerp (jonge) mantelzorgers is van grote waarde. VIT krijgt regelmatig de vraag of er mantelzorgers zijn die bereid zijn ‘hun verhaal’ te delen. De kwetsbaarheid van de groep en de grote druk waar mantelzorgers mee te maken krijgen maken het niet eenvoudig om aan de vraag tegemoet te komen. Maar soms ontstaat iets spontaan.

JMZ Ambassadeurs
Zo nam Alexander van der Graaff, ex-jonge mantelzorger, zelf contact op met VIT om zijn diensten aan te bieden. Hij weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat kinderen en jongeren die ‘opgroeien met zorg‘ gehoord en gezien worden. Hij werkte mee aan een presentatie op het Graafschap College over dit onderwerp. VIT had ook drie andere jongeren bereid gevonden om hieraan mee te werken: Ramon (14), Silvano (25) en Jorien (23). Allen werden zij geïnterviewd door een groep medewerkers van het Loopbaanplein. Voor zowel de medewerkers als de geïnterviewden was dit een bijzondere positieve ervaring. Alexander, Jorien, Silvano en Ramon besloten dat dit een vervolg moest krijgen en ter plekke ontstond de groep “JMZ-Ambassadeurs”. Inmiddels hebben de ambassadeurs al op meer plekken acte de présence gegeven. Zo trad Ramon op tijdens een landelijke bijeenkomst over jonge mantelzorgers en kreeg vervolgens hoogstpersoonlijk een bedankkaart van minister Bruno Bruins.

 


 

ERKENNING EN HERKENNING: DAG VAN DE MANTELZORG

 

Nederland telt:

 • 4.400.000 mantelzorgers
 • 750.000 mantelzorgers die lang en intensief zorgen (17 %)
 • 380.000 mantelzorgers die zich zwaar belast voelen (8,6%)*

Mantelzorgers in beeld
De meeste mantelzorgers zorgen in stilte, kunnen de zorg goed aan en ervaren daarbij voldoening. Desondanks is het goed om hen in beeld te krijgen en te voorkomen dat zij overbelast raken. Daarvoor is de herkenning in de term ‘mantelzorger’ belangrijk omdat  daarmee ook de ondersteuning die er voor hen bestaat onder de aandacht gebracht kan worden. De landelijke Dag van de Mantelzorg, op 10 november, is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor, en te geven aan de grote groep mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering
Op of rond 10 november ontvangen mantelzorgers in verschillende Oost-Gelderse gemeenten de mantelzorgwaardering in de vorm van een cadeaubon. Met deze waardering maken gemeenten mantelzorg zichtbaar. Aanmelding loopt veelal via VIT waardoor mantelzorgers ook geïnformeerd worden over de mogelijkheden voor ondersteuning bij mantelzorg. Zij kunnen daarop een beroep doen wanneer dat in hun situatie nodig is. Ook komt daardoor in beeld welk ziektebeeld degene heeft voor wie ze zorgen zodat zij informatie op maat aangereikt krijgen. Ook jonge mantelzorgers worden in de waardering meegenomen.

VIT heeft in die periode ruim 4700 cadeaubonnen verzonden.      

Activiteiten
Daarnaast krijgen mantelzorgers, vaak lokaal, een diner, lunch, high tea of een theatervoorstelling aangeboden. Voor hen een ontspanningsmoment in het gezelschap van lotgenoten met de lokale mantelzorgconsulent als gastvrouw.

Omroep Gelderland
VIT werd uitgenodigd door Radio Gelderland voor een interview tijdens de Dag van de Mantelzorg. De coördinator ging samen met mantelzorger Chris Jacobs, ook een ware ambassadeur voor mantelzorgers, naar de studio in Arnhem. Daar werd een half uur gesproken over mantelzorg, het belang van de herkenning en erkenning en de ondersteuningsmogelijkheden. Het advies van Chris Jacobs: “Praat er over met anderen, blijf niet in je eentje tobben”.

*Bron: Informele zorg: wie doet wat? (SCP, 2015)

 


 

ONTSPORING  VAN MANTELZORG

 

 Wat is ontspoorde mantelzorg?

‘Als een mantelzorger door overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid de grens van goede zorg overschrijdt. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of compassiemoeheid. Kenmerk van ontspoorde zorg is het ontbreken van opzet.’
(Bron: Movisie)

Ontspoorde mantelzorg kan zich op zes verschillende manieren uiten:

 1. Psychisch: bijvoorbeeld schelden door overbelasting. Dit is de meest voorkomende vorm.
 2. Lichamelijk: bijvoorbeeld het verkeerd toedienen van medicijnen uit onwetendheid.
 3. Verwaarlozing: zoals niet de juiste voeding geven.
 4. Schending van rechten: de zorgvrager niet meer betrekken bij besluiten over zijn of haar leven.
 5. Financieel: zoals het toe-eigenen van spullen zonder instemming van de betrokkenen.
 6. Seksuele grensoverschrijding: als een mantelzorger onbedoeld over de seksuele grenzen heen gaat, bijvoorbeeld door miscommunicatie.

Situaties van ontspoorde mantelzorg beslaan doorgaans verschillende van de hierboven beschreven vormen. 

Workshops
Het langer thuis blijven wonen betekent in veel gevallen meer en langdurige zorg en ondersteuning door mantelzorgers. Daarmee neemt het risico op ontsporing toe. Iedereen die professioneel of vrijwillig betrokken is kan ontsporing helpen voorkomen, of tijdig stoppen, door het herkennen van signalen van overbelasting bij de mantelzorger.

VIT-hulp bij mantelzorg geeft workshops aan professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn waarin men leert de signalen te herkennen en vervolgstappen te ondernemen. Daarbij wordt aangesloten op de werkwijze van de gemeenten rondom huiselijk geweld.

In 2018 werden 11 workshops ontspoorde mantelzorg gegeven aan onder andere wijkteams, trajectbegeleiders dementie en verpleegkundigen in opleiding.

 


 

MANTELZORGER ÉN NAASTE MET DEMENTIE; SAMEN UIT

Op een mooie en rustige plek tussen de bossen en heuvels in het buitengebied van Barchem ligt Landgoed Morgenstern.
Daar werd begin november een respijtweekend georganiseerd voor mantelzorgers. Het bijzondere van dit weekend: ook degene voor wie ze in het dagelijks leven zorgen, een naaste met dementie, was hierbij aanwezig.

Respijtarrangement plus
Dit respijtarrangement plus biedt mantelzorgers en de mensen met dementie de gelegenheid om er samen even tussen uit te zijn. Om de mantelzorger een stuk ontspanning te bieden, oftewel respijt, omvat het programma van een dergelijk weekend activiteiten voor de mantelzorger en de persoon met dementie, ieder afzonderlijk.

Extra aandacht
De organisatie van een dergelijk weekend vraagt extra aandacht voor een aantal zaken. Uit ervaring weet VIT dat een rustige, veilige locatie, zonder andere gasten het uitgangspunt moet zijn. Een sfeervolle, huiselijke sfeer is aan te bevelen. Daarnaast vraagt deze groep om meer begeleiding en is bij de begeleiders kennis van dementie een voorwaarde.

Gebruik van reminiscentie
Reminiscentie bestaat uit het bewust ophalen van herinneringen. Door middel van voorwerpen, muziek en foto’s worden herinneringen gestimuleerd bij mensen met dementie en kunnen zij hierover vertellen. Deze methode werd toegepast tijdens de bijeenkomsten met de mensen met dementie, en dat werkt prachtig! Door verhalen over hun leven te vertellen, worden de personen met dementie zich weer bewust van wie ze zijn, van hun ervaringen en prestaties. Dit is goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. 
VIT gaat deze manier van werken volgend jaar toepassen in het project ‘De Kracht van Herinneringen’, tijdens bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De ervaring heeft geleerd dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste met dementie daardoor beter volhouden waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Overige respijtarrangementen
Behalve het arrangement plus organiseerde VIT negen reguliere arrangementen, waarbij een aantal voor specifieke doelgroepen: voor naasten van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, voor mantelzorgers van mensen met dementie en voor ouders van kinderen met een beperking. VIT kent behalve genoemde driedaagse arrangementen ook een eendaags-arrangement.

In 2018 namen 204 mantelzorgers deel aan één van de genoemde arrangementen.

 


 

VRIJWILLIGE ZORG, BELANGRIJKER DAN OOIT 

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat goed vol te houden is het belangrijk
om af en toe even vrijaf te kunnen nemen van de zorg. Dat is alleen mogelijk als mantelzorgers die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid, zowel thuis als buitenshuis. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen waarbij zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger baat heeft.

Vrijwillige Zorg
VIT biedt respijtzorg door de inzet van vrijwilligers bij mensen in de thuissituatie. Dat kan zijn om de zorgvrager gezelschap te houden of om samen met de zorgvrager activiteiten te ondernemen; beiden met het doel de mantelzorgers vrije tijd te bieden. Ook bij alleenstaande mensen van wie mantelzorgers niet in de buurt wonen, worden vrijwilligers ingezet. Eind 2017 en begin 2018 werd een begin gemaakt met de start van deze vrijwillige zorg in respectievelijk de gemeenten Berkelland en Doetinchem. Werving, toerusting en matching van cliënt en vrijwilliger vragen soms een lange adem. Wanneer er eenmaal een goede match gemaakt is, houdt deze vaak jaren stand. Inmiddels telt VIT 166 vrijwilligers die behalve in bovengenoemde gemeenten werkzaam zijn in de gemeenten Aalten, Doesburg, Oost Gelre en Winterswijk. In de gemeenten waar VIT al langer werkt lukt het aardig om vraag en aanbod met elkaar in balans te houden.

Vrijwilligers in het zonnetje
Wat de vrijwilligers van VIT doen is onbetaalbaar. Wekelijks of tweewekelijks bezoeken zij hun cliënt op afgesproken tijden. Zij hebben het vertrouwen van de mantelzorgers die de zorg voor hun naasten tijdelijk aan hen overdragen. Bieden vaak ook een luisterend oor aan de mantelzorger zelf. Mantelzorgers kunnen op hen rekenen!

De eindejaarsbijeenkomsten per gemeente worden aangegrepen om vrijwilligers in het zonnetje te zetten en jubilea te vieren. Dit jaar was er een heel bijzonder jubileum, namelijk het 20-jarig jubileum van vrijwilliger van het eerste uur, Jo Toebes, uit Winterswijk. Zij werd in de loop der jaren ingezet bij zes verschillende cliënten in zeker niet de makkelijkste situaties. Jo is een voortreffelijke ambassadeur van het VIT vrijwilligerswerk: “Dit werk heeft mij 20 jaar lang een goed gevoel gegeven en veel voldoening. Dit wil ik ook meegeven aan anderen: je doet niet alleen wat voor een ander, maar het brengt je zelf ook veel!”

 


 

VÓÓR JONGE MANTELZORGERS, DÓÓR JONGE MANTELZORGERS

 

 

“Hallo jonge mantelzorgers, 

Zoals sommigen van jullie wel weten, werd er door VIT speciaal voor jullie ieder jaar een kamp georganiseerd.
Helaas is het laatste kamp inmiddels drie jaar geleden. Wij, Lars van Leeuwen en Iris Hoffman, zijn zelf altijd met 
plezier naar het kamp geweest en vonden het erg jammer dat het niet meer georganiseerd kon worden. Daarom hebben we zelf het initiatief genomen om een kamp te organiseren. VIT ondersteunt ons hierbij.”

 

Zo luidde de tekst van de uitnodiging die VIT in maart 2018 stuurde naar de jonge mantelzorgers van
12 t/m 18 jaar. Al in 2017 meldden Lars en Iris zich bij VIT met hun plannen voor het jmz-kamp. Een aangename verrassing. Verschillende zaken lagen in 2015  ten grondslag aan de beslissing om te stoppen met het jmz-kamp. Teruglopende belangstelling, benodigde menskracht en middelen waren hiervan de belangrijkste. In het gesprek met de twee initiatiefnemers werd hierover gesproken. Het werven van extra middelen, voorbereiding van het weekend, het samenstellen van het programma en hun inzet tijdens het weekend waren voorwaarden voor VIT om toch weer te starten met het jmz-kamp. Met VIT als medeorganisator en eindverantwoordelijke keerde het jmz-kamp terug op het programma!

Het werd een geweldig weekend met 23 jonge mantelzorgers uit de regio bij Beusink Recreatie in Lievelde. Op het programma onder andere levend Stratego, boerengolf, een theaterworkshop van ex-jonge mantelzorger Jelle, een barbecue en nog veel meer.

Het weekend was tot in de puntjes geregeld door Iris en Lars en hulptroepen. Met daarbij belangeloze inzet van VIT-medewerkers.

Een vervolg staat op de planning!

 


 

WERK EN MANTELZORG COMBINEREN

 

Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 5 werknemers zijn zorgtaken met werk: 71 % van de mantelzorgers onder de 65 jaar. In de zorgsector ligt het aantal hoger, daar combineert 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorg. Voor VIT aanleiding om informatieavonden te organiseren voor de werkende mantelzorgers in haar werkgebied. Hiervoor werd de samenwerking gezocht met het bureau Jong en Veer, Mantelzorg in bedrijf. Zij ondersteunen bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een goede balans tussen werk en mantelzorg voor medewerkers. Zij gaan ervan uit dat praktische en structurele oplossingen zorgen voor een win-winsituatie voor zowel werknemer als werkgever. Aandacht voor de mantelzorger binnen een bedrijf heeft de volgende effecten aldus Jong en Veer: minder verzuim, beter functioneren en loyale medewerkers.

Lokale bijeenkomsten
De themabijeenkomst ‘Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk?’ vond plaats in de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk. Tijdens deze avonden gaven de mantelzorgconsulenten handvatten aan de aanwezigen om zorg- en werktaken zodanig te combineren dat je in balans blijft en niet overbelast raakt. Vervolgens informeerde Jong en Veer hen over de diverse wettelijke en bedrijfsspecifieke regelingen waarvan gebruikt gemaakt kan worden.

In het gesprek daarna ging het vooral over oplossingsrichtingen op en buiten het werk. Tips en ervaringen werden gedeeld. Ook hier geldt: ga in gesprek met collega’s en met leidinggevenden. Geef hen de kans om iets voor je te doen!

In maart en april 2019 vinden dergelijke bijeenkomsten plaats in respectievelijk Aalten en Doesburg.

 


 

2018 IN CIJFERS

 

Mantelzorgers  
Aantal ingeschreven mantelzorgers (01-01-2018) 4852
Aantal nieuw ingeschreven mantelzorgers 727
Aantal uitgeschreven mantelzorgers 626*
Aantal ingeschreven mantelzorgers (31-12-2018) 4953
–         waarvan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar (31-12-2018) 546
Vrijwilligers  
Aantal ingeschreven vrijwilligers (01-01-2018) 121
Aantal nieuw ingeschreven vrijwilligers 30
Aantal uitgeschreven vrijwilligers 9
Aantal ingeschreven vrijwilligers (31-12-2018) 142
Aantal vrijwillige coördinatoren 11
Cliënten van de vrijwilligers  
Aantal ingeschreven cliënten (01-01-2018) 139
Aantal nieuw ingeschreven cliënten 63
Aantal uitgeschreven cliënten 28
Aantal ingeschreven cliënten (31-12-2018) 174
Informatie  
Bezoekers website VIT: www.vithulpbijmantelzorg.nl 15652
Bezoekers website VIT: www.jmzer.nl 450
Abonnees E-nieuwsbrief 3663
Helpdeskvragen 2471
Bezoekers presentaties/voorlichtingsbijeenkomsten 1610
Advies en begeleiding  
Intakegesprekken 299
Begeleidingstrajecten 114
Begeleiding n.a.v. signalen ontspoorde mantelzorg 33
Lotgenotencontact  
Bezoekers mantelzorgcafés 472
Bezoekers mantelzorgbijeenkomsten met thema 559
Deelnemers activiteiten jonge mantelzorgers 244
Educatie  
Deelnemers; mantelzorgers 440
Deelnemers; vrijwilligers 84
Respijtarrangementen  
Deelnemers dagarrangement 18
Deelnemers 3 daagsarrangement 175
Respijtarrangement JMZ 54
   

*Inclusief uitschrijving mantelzorgers gemeente Bronckhorst

 


 

VIT-HULP BIJ MANTELZORG; DE ORGANISATIE PER 31-12-2018

 

Bestuur      
Mevrouw J. Grootjans-Doornbos Voorzitter
De Heer L.F.G. Groenendaal Secretaris
De Heer W. Rigter Penningmeester
Mevrouw G.H. Te Winkel Algemeen Bestuurslid
De Heer G. Godlieb Algemeen Bestuurslid

  

Directie en medewerkers  
Ben Rikhof directeur
Hendrika Wubben coördinator
Marijke Hartman medewerker secretariaat
Jeanine Hofstra medewerker secretariaat
Elly Krabben medewerker secretariaat
Gonny Leussink medewerker secretariaat
Tanja Beerten mantelzorgconsulent
Annemiek Ebbers mantelzorgconsulent
Dianne Krabbenborg mantelzorgconsulent
Marjan Roerdinkveldboom mantelzorgconsulent
Ingrid te Winkel mantelzorgconsulent

 

Klachtencommissie  
Bas Plaisier voorzitter
Bernadette Wedding lid
Martje de Haan lid

 

Uit het jaarverslag 2018:

In 2018 zijn geen klachten door VIT aan de klachtencommissie voorgelegd.