Stichting Vrienden

Welkom op de pagina van de Stichting Vrienden Mantelzorg Oost-Gelderland.
De Stichting Vrienden is op 27 juni 2006 formeel van start gegaan. Toen zijn de statuten bij de notaris gepasseerd.

Stichting Vrienden Mantelzorg Oost-Gelderland
Varsseveldseweg 5
7131 BG Lichtenvoorde
Tel. (0544) 82 00 00
info@vithulpbijmantelzorg.nl
Kvk: 08148665
Rabobank: NL88 RABO 0124 1260 73
RSIN: 816889752

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: “het bevorderen van een goede vrijwillige thuiszorg en mantelzorg in Oost-Gelderland en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van bijstand aan de Stichting VIT-hulp bij mantelzorg.”

Beleidsplan:
De stichting verwerft middelen en stelt deze op verzoek beschikbaar aan de Stichting VIT-hulp bij mantelzorg voor activiteiten die belangrijk worden gevonden maar niettemin slechts moeizaam of helemaal niet gefinancierd kunnen worden uit middelen verkregen van de overheid of andere organisaties. Daarbij valt te denken aan activiteiten die mantelzorgers en zorgvrijwilligers ten goede komen.

Besloten is om af te zien van het rondsturen van brieven aan (mogelijke) donateurs voor een jaarlijkse bijdrage. De kosten van een dergelijke actie wegen helaas niet op tegen de ontvangsten. Zij die de activiteiten van VIT-hulp bij mantelzorg waarderen of deze organisatie een warm hart toedragen geven spontaan. Bijdragen zijn zeer welkom.

Bestuur:
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders, van wie er tenminste twee lid dienen te zijn van het bestuur van de Stichting VIT-hulp bij mantelzorg. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen functioneel gemaakte kosten.

Mevrouw G.H. te Winkel
Mevrouw Y. van Sluis
De heer L.F.G. Groenendaal

Financiële verantwoording:
Jaarlijks wordt in het eerste halfjaar een bestuursvergadering (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het financiële en inhoudelijke jaarverslag. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders oproept, bijvoorbeeld omdat er een verzoek om financiële ondersteuning is ontvangen.

Jaarrekening 2020 Stichting Vrienden Mantelzorg Oost-Gelderland

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Volstaan wordt met verwijzing naar het jaarverslag, financieel en inhoudelijk samen.

Belangrijk: Stichting Vrienden Mantelzorg Oost-Gelderland is door de Belastingdienst officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat vanaf heden donaties van, zowel bedrijven als particulieren, fiscaal aftrekbaar zijn. Meer weten over de ANBI-status? Kijk hier voor meer informatie