Over ons

VIT-hulp bij mantelzorg

Statutaire doelstelling
De stichting VIT-hulp bij mantelzorg heeft als doel: ondersteuning bieden aan mantelzorgers en op verzoek ondersteuning bieden aan organisaties die aanvullende of vervangende mantelzorg kunnen leveren middels inzet van zorgvrijwilligers, en voorts het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie
VIT-hulp bij mantelzorg levert passende ondersteuning aan mantelzorgers en hulpvragers met als doel hen optimaal in staat te stellen (weer) deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Hierbij stimuleert VIT de eigen kracht, kennis en vaardigheden. VIT benadert hen met kundigheid, tijd en aandacht, waarbij waardering en respect voor de eigen leefwereld vanzelfsprekende kernwaarden vormen.
VIT werft zorgvrijwilligers die vervangende of aanvullende mantelzorg kunnen bieden en zet hen indien nodig en waar gewenst in. Aan alle zorgvrijwilligers biedt zij de mogelijkheid om zich verder in hun werk te bekwamen en te ontplooien.

Samenwerken voor de informele zorg
De diensten van VIT-hulp bij mantelzorg zijn gebaseerd op het Model Informele Zorg ontwikkeld door Mezzo in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gepresenteerd in het najaar van 2014.
Uitgangspunt van het model is dat mensen op eigen wijze moeten kunnen zorgen. Dat wil zeggen dat ze de zorg voor de ander kunnen inpassen in hun leven zonder dat dit overbelasting geeft. Daarbij dienen zij de mogelijkheid te behouden deel te nemen aan andere aspecten van het leven. Immers, wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder kunnen zorgen.
Daarnaast laat het model zien hoe een organisatie voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg met gemeenten, zorgaanbieders en belangenbehartigers kan samenwerken. Hiertoe zijn in het model vier aandachtspunten voor mantelzorgondersteuning ‘Vinden, Versterken, Verbinden en Verlichten’ uitgewerkt in doelen die gemeenten, zorgaanbieders en werkgevers, organisaties voor informele zorg en belangenbehartigers in de komende jaren samen moeten bereiken.

Vinden
Vinden is een voorwaarde voor het versterken, verbinden en verlichten en begint met mensen in beeld krijgen en eindigt bij bereiken. Bereiken lukt wanneer mensen zich aangesproken voelen, de boodschap aankomt en hierop gereageerd wordt. Dit betekent voor VIT dat de communicatie goed moet worden afgestemd op de te bereiken doelgroep.
Daarnaast wil VIT met lokale samenwerkingspartners als gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders vindplaatsen inventariseren en een werkwijze van herkennen, signaleren en doorverwijzen ontwikkelen zodat mantelzorgers beter gevonden kunnen worden.

Versterken
Versterken betekent de positie verbeteren van de mantelzorger en de zorgvrijwilliger in lokaal beleid. Op lokaal niveau zijn er drie soorten beleid dat voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers belangrijk is:

– Gemeentelijk beleid op het sociaal domein;
– Familiebeleid en vrijwilligersbeleid van zorgaanbieders (extra- en intramuraal);
– Personeelsbeleid van werkgevers.

De inzet van informele zorg wordt erkend en ondersteund als afspraken over informele zorg in beleid worden vastgelegd.

VIT wil de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers versterken samen met gemeenten, zorgaanbieders, werkgevers en belangenbehartigers. Als expert op het terrein van informele zorg zorgt VIT voor relevante beleidsinformatie voor gemeenten. Informatie over hoe het gaat met mantelzorgers en zorgvrijwilligers in de gemeenten, over welke ondersteuningsbehoefte zij hebben, over het gebruik van ondersteuning, over hoeveel mensen in beeld zijn, het soort vragen dat zij hebben en of deze voldoende opgelost kunnen worden.
VIT vindt het belangrijk dat gemeenten inzetten op het opsporen en ondersteunen van overbelaste mantelzorgers, maar wil daarnaast het belang van preventie en van (vroegtijdige) samenwerking tussen formele en informele zorg benadrukken. Zorgvrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers. Investeren in de kwaliteit van zorgvrijwilligers door middel van begeleiding en scholing vindt VIT dan ook noodzakelijk.

Naast haar reguliere diensten ontwikkelt VIT samen met gemeenten, zorgaanbieders en werkgevers innovatieve projecten, die bijdragen aan het verbeteren van de positie van de mantelzorger en de zorgvrijwilliger in lokaal beleid.

Verbinden
Verbinden wil zeggen: het lokale samenspel tussen zorgvrager, formele en informele zorgverleners en (zorg)organisaties vormgeven. Een goede verbinding op organisatie- maar ook op individueel niveau is een voorwaarde voor het goed kunnen vinden en versterken van mensen.

VIT wil partners in het sociale domein toerusten om te zorgen dat zij:
– Mantelzorgers herkennen;
– Tijdig dreigende overbelasting of ‘ontspoorde’ zorg kunnen signaleren;
– De mantelzorger goed kunnen doorverwijzen bij een ondersteuningsvraag.

Daarbij streeft VIT naar een gezamenlijke lokale werkwijze. Voor een goede verbinding op individueel niveau is het nodig dat formele zorg en zorgvrijwilligers aansluiten op de persoonlijke situatie van de zorgvrager en mantelzorger. Dit vraagt om oog te hebben voor de eigen mogelijkheden, hulpvragen en veranderingen van de zorgvrager en de mantelzorger. VIT wil bewustwording bij alle betrokkenen realiseren over hun rol en die van anderen in de individuele zorgsituatie door onder meer deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals en zorgvrijwilligers te organiseren.

Verlichten
Verlichten wil zeggen: het ondersteunen en toerusten van mantelzorgers en zorgvrijwilligers, zodat zij op eigen wijze kunnen zorgen, voldoening blijven halen uit wat zij doen en dit kunnen volhouden. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers die balans ervaren in hun zorgtaken, kunnen bovendien een actievere rol spelen in het versterken en verbinden.
Verlichten van mantelzorg kan door het verkleinen van de draaglast van de individuele mantelzorger of juist door het vergroten van diens draagkracht. Voor zorgvrijwilligers geldt dat zij op hun manier kunnen zorgen, wanneer zij hun vaardigheden en passie kunnen benutten.

VIT geeft hier uitvoering aan door complete samenhangende diensten die inzetbaar zijn voor elke fase en ondersteuningsvraag waarmee de mantelzorger komt. VIT vindt het belangrijk om kwaliteit in ondersteuning te bieden en zet het kwaliteitssysteem Prezo Informele Zorg in als instrument om de kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning te toetsen.