Week van de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, niet aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, hun naasten en voor cliëntenraden?

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de ‘Week van de Wet zorg en dwang’. Tijdens deze week vinden in het hele land meer dan 145 workshops, activiteiten, trainingen en webinars over deze nieuwe wet.

Door de activiteiten wordt de rol van de zorgaanbieder en de positie van de cliënt op een laagdrempelig manier verduidelijkt. De activiteiten zijn gratis en bedoeld voor cliënten, hun naasten en cliëntenraden. Een overzicht hiervan vind je hier.