Rapport ‘Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek’

Zorgverzekeraar Menzis en de acht Achterhoekse gemeenten werken samen aan een preventieve en effectieve ouderenzorg in de regio. Samen met partijen uit de regio deden zij onderzoek hoe ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en opnames op een tijdelijk verblijf zoveel als mogelijk voorkomen. Op basis van casusonderzoek naar opnames van ouderen op een tijdelijk verblijf kwamen de partijen tot aanbevelingen voor de regio.

In de Achterhoek woont een relatief hoog percentage ouderen. Zorgverzekeraar Menzis en de Achterhoekse gemeenten hebben samen het project ‘Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek’ ontwikkeld. In het project is door middel van casusonderzoek het afgelopen jaar gekeken naar voorkomen van crisisopname voor ouderen. Rondom deze opname is teruggeblikt op de geboden zorg en ondersteuning thuis, en het proces rondom de opname.

Achter het onderzoek ligt de hoofdvraag: ‘Hoe kan de zorg en ondersteuning voor ouderen zo ingericht worden, dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en in het geval van een tijdelijke opname de juiste zorg geboden wordt?’
In de Eindrapportage ‘Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek’ zijn de resultaten van dit casusonderzoek te lezen en knelpunten die professionals ervaren in het bieden van tijdige en passende zorg. Op basis van deze uitkomsten en ervaren knelpunten worden concreet inzetbare aanbevelingen gedaan voor de regio hoe ouderenzorg effectiever kan. Deze aanbevelingen richten zich op de inzet van zorg en ondersteuning in de thuissituatie en de toeleiding naar een tijdelijk verblijf.

Mantelzorgondersteuning
In de aanbevelingen wordt de mantelzorger genoemd als degene die een belangrijke taak heeft in het ondersteunen van de oudere. Gepleit wordt daarom voor een proactieve inzet van mantelzorgondersteuning. Want als de mantelzorger wegvalt of overbelast raakt gaat thuiswonen vaak niet meer. Professionals moeten daarom kennis hebben van de verschillende vormen van ondersteuning die dichtbij de oudere mogelijk zijn. Ook gemeenten dienen verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan de mantelzorgers te bieden.

Ook wordt de inzet van vrijwilligers en buddies als een belangrijke vorm van mantelzorgondersteuning aanbevolen. Structurele inzet van vrijwilligers is het meest effectief door de vertrouwensrelatie die ontstaat waardoor de mantelzorger de zorg voor de oudere tijdelijk los durft te laten.
Lees hieronder de volledige rapportage.

Eindrapportage-Effectieve-ouderenzorg-in-de-Achterhoek