Wet flexibel werken biedt mantelzorgers mogelijkheden

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet flexibel werken (Wfw). Met deze wet kunnen werknemers makkelijker hun werktijden en werkplek aanpassen. En dat biedt mogelijkheden voor mantelzorgers.

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (Groenlinks) en Pieter Heerma (CDA) beoogt flexibel werken te bevorderen door de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) om te vormen tot een Wet flexibel werken (Wfw). Deze wet moet bevorderen dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken.

Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.

Bron: www.eerstekamer.nl